TAK, MOŻNA BYĆ RODZICAMI NA 100%!

PORADNIK „RODZICE100.PL”

vademecum i katalog dobrych praktyk dla placówek oświatowych, wychowawczych oraz rodziców

Poradnik zawiera katalog dobrych praktyk edukacyjnych (kursów, warsztatów, działań) oraz praktyczne, sprawdzone i proste sugestie dotyczące ich realizacji: co, dlaczego, jak i z kim.

Poradnik został przygotowany przez grupę ekspertów i praktyków w dziedzinie wychowania we współpracy z fundacją edukacyjną Leader100. Współfinansowany został ze środków  Funduszu Sprawiedliwości.

Ankieta dla pracownika placówki oświatowej

Ankieta dla dyrektora/nauczyciela/pracownika placówki oświatowej

Temat ankiety: Współpraca szkoły/przedszkola i rodziny w wychowaniu

Prosimy o zaznaczenie wybranych odpowiedzi krzyżykiem w polu ▢.

Odpowiedzi na wszystkie pytania są dobrowolne. Jeśli nie chcą lub nie mogą Państwo odpowiedzieć na jakieś pytanie prosimy o pozostawienie pustego miejsca i przejście do kolejnego pytania.

 1. Typ placówki oświatowej/szkoły (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

  ▢ przedszkole, ▢ szkoła podstawowa, ▢ gimnazjum, ▢ szkoła ponadgimnazjalna, ▢ Inna odpowiedź:____________________

 2. Czy szkoła jest placówką publiczną?

  ▢ tak, ▢ nie, ▢ Inna odpowiedź:____________________

 3. Około ilu uczniów liczy szkoła?

  ▢ do 100 uczniów, ▢ 101-300, ▢ 301-600, ▢ 601-1000, ▢ 1001 i więcej uczniów.

 4. Około ile oddziałów (klas) liczy szkoła?

  ▢ 1-6, ▢ 7-12, ▢ 13-30, ▢ 31 i więcej.

 5. Jaki ma Pan (-i) staż pracy w szkole (ogółem)?

  ▢ do 5 lat, ▢ od 6 do 10 lat, ▢ od 11 do 20 lat, ▢ powyżej 20 lat.

 6. W jakiej miejscowości znajduje się szkoła, w której Pan (-i) pracuje?

  ____________________ (Kod poczt.: ___ - ______)

  Płeć: ▢ Kobieta, ▢ Mężczyzna.

  Wiek: ▢ mniej niż 30 lat, ▢ 30-50 lat, ▢ więcej niż 50 lat.

  Jestem: ▢ Dyrektorem/wicedyrektorem, ▢ Nauczycielem/wychowawcą, ▢ Inna odpowiedź:____________________

 7. Zbieramy Państwa opinie na temat oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych szkoły oraz współpracy z rodzicami w tym zakresie. Prosimy o odpowiedzi odnoszące się do sytuacji Pan (-i) szkoły.

 8. Które z wymienionych środowisk i czynników oddziałujących na młodzież wieku szkolnego, mają największy wpływ, Państwa zdaniem na ich późniejsze zachowanie po osiągnięciu 18. roku życia. Proszę określić wpływ w procentach.

  ▢ Rodzina____%, ▢ Szkoła/nauczyciele____%, ▢ Kościół/religia____%, ▢ Rówieśnicy/klasa____%,
  ▢ Media (tv/internet/facebook, etc.)____%, ▢ Inne, jakie:____________________%

 9. W pytaniach od 8 do 13 oraz 15, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi wedle schematu:
  1-TAK, 2-raczej tak, 3-ani tak ani nie, 4-raczej nie, 5-NIE.

 10. Czy sytuacja małżeńska rodziców przekłada się na naukę i zachowanie ich dzieci w szkole?

  ▢ 1, ▢ 2, ▢ 3, ▢ 4, ▢ 5

 11. Czy szkoła może odegrać jakąś rolę w procesie umacniania więzi małżeńskiej rodziców?

  ▢ 1, ▢ 2, ▢ 3, ▢ 4, ▢ 5

 12. Czy szkoła, powinna się zaangażować w procesie umacniania więzi małżeńskiej rodziców?

  ▢ 1, ▢ 2, ▢ 3, ▢ 4, ▢ 5

 13. Czy szkoła Pana (-i) zdaniem dysponuje narzędziami do wspierania małżeństw i rodzin?

  ▢ 1, ▢ 2, ▢ 3, ▢ 4, ▢ 5

 14. Czy Pana (-i) zdaniem rodzice (w większości) są sojusznikami szkoły w wychowaniu dzieci/młodzieży?

  ▢ 1, ▢ 2, ▢ 3, ▢ 4, ▢ 5

 15. Czy wśród rodziców Pana (-i) wychowanków są osoby efektywnie zaangażowane w życie szkoły?

  ▢ 1, ▢ 2, ▢ 3, ▢ 4, ▢ 5

 16. Jakie kanały komunikacji wykorzystuje szkoła w kontakcie z rodzicami? Zaznacz trzy najważniejsze?

  ▢ Dziennik elektroniczny, ▢ Dzienniczki papierowe/zeszyty, ▢ e-mail, ▢ Telefon, ▢ Spotkanie z dyrektorem/wychowawcą, ▢ Inne-jakie____________________

 17. Czy szkoła powinna podejmować działania mające na celu poprawienie umiejętności wychowawczych rodziców?

  ▢ 1, ▢ 2, ▢ 3, ▢ 4, ▢ 5

 18. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat szkoła organizowała kursy, wykłady, szkolenia adresowany do:

  ▢ Uczniów? ▢ Rodziców? ▢ Nauczycieli? ▢ Nie, tylko organizowaliśmy działalności dot. programu profilaktycznego

  Tu można napisać jakie: ________________________________________________________________________________

 19. Kto był wykonawcą/realizatorem w/w kursów, wykładów, szkoleń? (Można zaznaczyć wiele odpowiedzi)

  ▢ Nauczyciele lub personel szkoły ▢ Zaproszone/zatrudnione osoby. Można ich wpisać w wierszu poniżej: ▢ Zewnętrzny instytucje. Można ich wpisać w wierszu poniżej:

  Tu można napisać jakie: ________________________________________________________________________________

 20. Kto lub co miał/o największy wpływ na wybór wykonawcy/realizatora kursów, wykładów, szkoleń? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

  ▢ dyrektor, ▢ rada pedagogiczna, ▢ wychowawca klasy,
  ▢ rada rodziców, ▢ korzyści materialne dla szkoły, ▢ cena,
  ▢ program był już sprawdzony w poprzednich latach, ▢ rekomendacja organu prowadzącego, ▢ inne, jakie:____________________

 21. Który z przeprowadzonych na terenie Pana (-i) szkoły kursów, wykładów, szkolenia, programów wychowawczych lub profilaktycznych polecił(a)by Pan (-i) innym placówkom?

  ________________________________________________________________________________

 22. Który z przeprowadzonych na terenie Pani/a szkoły kursów, wykładów, szkolenia, programów wychowawczych lub profilaktycznych odradził(a)by Pan(-i) innym placówkom?

  ________________________________________________________________________________

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi lub pytania prosimy wpisać je w pustym polu poniżej:

Jestem zainteresowany (-a) otrzymaniem wyników ankiety: e-mail:________________________________________________________________________________

Dziękujemy bardzo, Fundacja Leader100, www.leader100.pl - leader100@leader100.pl

Jeżeli chcieliby Państwo wypełnić i przesłać nam ankietę, można zrobić to pod następującym linkiem.

Zadanie współfinansowane ze środków

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest

Minister Sprawiedliwości

Adres fundacji:

Leader100-Fundacja

ul. Mrówcza 243, lokal 214

04-697 Warszawa - Wawer

NIP 5252403125

www.leader100.pl

E: leader100@leader100.pl

 © 2017 Leader100-Fundacja

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonanie strony: Mateusz Gawroński